เงื่อนไขการใช้สิทธิรับส่วนลดค่าบริการ

 1. สำหรับลูกค้าที่ได้รับข้อความ SMS จากแคนนอนจะมีสิทธ์ได้รับส่วนลดค่าบริการ 100 บาท ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • 1.1 สามารถใช้สิทธ์รับส่วนลดค่าบริการ 100 บาท ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อ 1 ข้อความ SMS

   1.2 ส่วนลดค่าบริการดังกล่าว สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์แคนนอนประเภท กล้องดิจิตอลคอมแพค, DSLR และเลนส์เท่านั้น

   1.3 ส่วนลดค่าบริการนี้จะถูกนำไปใช้ต่อเมื่อ มีการเสนอราคาค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่มีการนำเครื่องเข้ามาส่งซ่อมที่ศูนย์บริการแคนนอนทั้ง 3 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่, ขอนแก่นและ ภูเก็ต

   1.4 ส่วนลดค่าบริการนี้สามารถไปใช้ได้กับการซ่อม ทั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่และไม่เปลี่ยนอะไหล่

 2. ลูกค้าที่ได้รับข้อความ SMS จากแคนนอนจะต้องแสดงข้อความดังกล่าวต่อพนักงานแคนนอน ก่อนการใช้บริการเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์

 3. แคนนอน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับข้อความ SMS จากแคนนอนเท่านั้น โดยไม่สามารถส่งต่อข้อความ SMS ดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าบริการได้อีก และแคนนอนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการใช้สิทธิจากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

 4. แคนนอนได้มีการกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวไว้ที่ 45 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความ SMS โดยจะระบุรายละเอียดลงในข้อความ SMS เพื่อให้ลูกค้าทราบ

 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอน หรือแลก หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ

 6. เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่ได้ที่
  ศูนย์บริการแคนนอนสาขาเชียงใหม่ โทร 053282465-9
  ศูนย์บริการแคนนอนสาขาขอนแก่นโทร 043239700
  ศูนย์บริการแคนนอนสาขาภูเก็ต โทร 076221780-2

หมายเหตุ : แคนนอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ส่วนลดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของแคนนอนเป็นที่สิ้นสุด