Canon Global Services

วิสัยทัศน์ของเรา

Global partnership – เป็นวิสัยทัศน์ของทีม Canon Global Services โดยมีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก

เนื่องจากการเจริญเติบโตของยุคโลกาภิวัฒน์และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น จึงกลายเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการธุรกิจระดับโลกให้เป็นไปอย่างดีที่สุดและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานทางธุรกิจในตลาดโลกจำเป็นต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลา คว้าโอกาสในทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้ระบบ กระบวนการทำงานต่างๆให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อองค์กร

สำหรับ Canon Global Services ทางเราได้มีความพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนางาน document workflow และกลยุทธ์ในการให้บริการ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ดำเนินต่อไปอย่างก้าวหน้า นอกจากผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆที่มีความหลากหลาย โซลูชั่นและการให้บริการต่างๆที่เหมาะสมกับการพิมพ์เอกสารในออฟฟิศ ระบบการทำงานและการจัดการเอกสาร ทางทีม Global Service ยังได้ออกแบบโปรแกรมการทำงานเฉพาะที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจสูงสุดและมีความรวดเร็วในการทำงาน โปรแกรมของ Global Service จึงมีส่วนช่วยในการปฏิรูปธุรกิจของคุณ

นอกจากการวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจและศึกษาทำความเข้าใจถึงความต้องการต่างๆทั่วโลก ทางเรายังได้พยายามหาทางข้ามช่องว่างระหว่างทิศทางการดำเนินธุรกิจระดับโลกของลูกค้ากับองค์ประกอบสนับสนุนพื้นฐานและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการงานพิมพ์งานสแกน
ที่หลากหลายและซับซ้อน รวมถึงการให้บริการต่างๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งทางเราได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยลูกค้าจัดการธุรกิจและได้ผลลัพธ์สูงสุดในอนาคต (EMEA) และอเมริกา รวมถึงสาขาต่างๆมากกว่า 220 ประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ที่แห่งไหนก็ตาม ทีม Canon Global Services จะได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ เพื่อทำความเข้าใจและทำงานสอดคล้องกับความต้องการของคุณ ทั้งในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก
แผนงานของเรา

วิธีการของเรา