Canon Thailand - Business
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

เริ่มพิมพ์รวดเร็ว

Quick first print
เพราะงานของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญ ทุก
วินาทีจึงมีความหมาย ด้วยเทคโนโลยี
On-Demand Fixing ที่ให้ความร้อนที่
จุดสัมผัสเพียงจุดเดียว โดยไม่ต้อง
วอร์มลูกกลิ้งให้ร้อนทั้งลูก ช่วยให้
เครื่องทำงานทันทีเมื่อสั่งพิมพ์ ไม่ต้อง
เสียเวลาในการวอร์มอัพ นอกจากนี้ ยัง
ช่วยประหยัดพลังงาน และ รักษาสิ่งแวดล้อม

ประมวลผลทันใจ

Ultra fast rendering
ตอบสนองความต้องการประสิทธิภาพ
สูง ด้วยเทคโนโลยี UFRII ที่ช่วยจัดสรร
หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์และ
พรินเตอร์อย่างเหมาะสม ในการ
ประมวลผลข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้ คือ
งานพิมพ์ที่รวดเร็วกว่าพรินเตอร์ทั่วไป
สั่งพิมพ์งานได้ดั่งใจทุกเวลาที่คุณ
ต้องการ อีกทั้งยังไม่ต้องเพิ่ม Ram
ตลอดอายุการใช้งาน

เพิ่มศักยภาพในการทำงานของคุณ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

Multiple capabilities at home or office
เลือกแคนนอนมัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์พรินเตอร์เป็นเพื่อนที่รู้ใจของคุณ
สำหรับงานพิมพ์ขาว-ดำ สี หรือการส่งแฟกซ์ ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่
หลากหลาย เหมาะสำหรับการใช้งานที่บ้านหรือที่ทำงาน ให้คุณมั่นใจได้ใน
การพิมพ์ที่มีความเร็วสูงอย่างเชื่อถือได้ คุณภาพงานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง
และคมชัด พร้อมฟังก์ชั่นสำหรับสำนักงานที่ช่วยให้คุณพิมพ์งานได้ใน
ระดับมืออาชีพ อาทิ ฟังก์ชั่นสำหรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คและการรักษา
ความปลอดภัยของการพิมพ์ คุณจึงพิมพ์งานได้ดุจมืออาชีพด้วยพรินเตอร์
ขนาดกะทัดรัดนี้เพียงเครื่องเดียว

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

Environmental technology
ด้วยเทคโนโลยี On-Demand
Fixing ของแคนนอนเลเซอร์
พรินเตอร์ ไม่ได้แค่ช่วยลดเวลา
ในการวอร์มอัพ แต่ยังช่วยประหยัด
พลังงานมากกว่า 75% การลด
การใช้พลังงาน หรือการวัดค่า TEC
(Typical Electricity
Consumption) หมายถึง การ
ที่เรามีต้นทุนจากการใช้งานที่ต่ำ อีกทั้ง
ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ การพิมพ์ด้วยระบบกลับ
หน้า – หลัง อัตโนมัติ ยังช่วยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญ
ของการเกิดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของเราใน
ชีวิตประจำวัน

ผลิตผลที่มากกว่า

High productivity
สำหรับการพิมพ์เอกสารในปริมาณมากๆ
ด้วยหน่วยความจำในมัลติฟังก์ชั่น
เลเซอร์พรินเตอร์ ช่วยให้พรินเตอร์
ประมวลผลเอกสารได้รวดเร็วกว่า ไม่ว่า
จะเป็นงานพิมพ์ขาว-ดำ หรือพิมพ์สี
อีกทั้ง ยังสามารถรองรับกระดาษ
ประเภทต่างๆ ที่มีขนาดหรือน้ำหนักที่
แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถทำงาน
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มพลังเป็น 2 เท่าเรื่องงานเอกสาร

Double up your documents
ประหยัดพื้นที่ กระดาษ และเวลาใน
การทำงานของคุณ ด้วยถาดป้อนกระดาษ
อัตโนมัติแบบกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ
(DADF) ที่ช่วยให้คุณถ่ายเอกสาร
สแกน หรือแฟกซ์ 2 หน้า โดยไม่ต้อง
ปวดหัวกับการกลับกระดาษไปมา เพิ่ม
พลังการจัดการงานเอกสารเป็น 2 เท่า
ด้วยพลังงานเพียงครึ่งของคุณ

สั่งงานง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

Intuitive control
การทำงานง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส
ด้วยแผงควบคุมการใช้งานแบบ
Scroll-Wheel และหน้าจอ LCD
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานและ
สั่งการทำงานในฟังก์ชั่นต่างๆ อย่างไร้กังวล